“UnionLaser” (Şandong) Tech Co., Ltd.

Kompaniýanyň tertibi

“UnionLaser” (Şandong) Tech Co., Ltd 2006-njy ýylda Jinan High & New Technology Senagat Ösüş Zonasynda ýerleşýär.Lazer enjamlaryny ösdürmäge, öndürmäge we satmaga borçlanýarys.
Biziň kompaniýamyz süýümli lazer kesiji maşynlaryň UL seriýasyny üpjün edýär.Sheokary hilli önümler bilen metal kesmek pudagy, gurluşyk maşynlary senagaty, oba hojalygy maşynlary senagaty, durmuş enjamlary we aşhana gap-gaçlary senagaty, uçar, gämi we awtoulag önümçiligi senagaty, metal mebel önümçiligi we ş.m. ýaly köp ugurlarda ulanylýar. satuwdan soňky iň ýokary hyzmat, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň ynamyny we goldawyny gazandyk.Kompaniýamyz, köp islegleriňizi kanagatlandyryp biljek dürli önümleri hödürleýär.Kompaniýa döredilen gününden bäri "ilki bilen hil, ilki bilen müşderi we karz esasly" dolandyryş ýörelgelerine eýerýäris we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elmydama elimizden gelenini edýäris. Biziň kompaniýamyz ähli kärhanalar bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden taýýardyr Ykdysady globallaşma tendensiýasy ýeňip bolmajak güýç bilen ösensoň, ýeňiş gazanmak ýagdaýyny durmuşa geçirmek üçin bütin dünýäde.
“UnionLaser” we “UnionTech” markalary “Union Group” -a degişlidir.“Union Group” CNC maşyn önümlerini öndürmäge we gözlemäge we ösdürmäge ygrarly bolup, dünýädäki CNC tehnikasynyň ösmegine az goşant goşdy.

biz hakda

Şahadatnamalarymyz

biz hakda

BV

biz hakda

SGS

biz hakda

CE

biz hakda

QZ hil şahadatnamasy

Toparymyz

Dizaýn bölümi, gözleg we barlag bölümi, önümçilik bölümi, QC bölümi, satuwdan soňky hyzmat bölümi we satuw bölümi bar.150-den gowrak yzygiderli işgär bar.Maşynlar dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitine satylýar we gowy abraý gazandy.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. On alty ýyllyk önümçilik tejribesi, enjamlaryň jikme-jiklikleri;
2. Professional satuw topary, satuwdan öňki we satuw hyzmatlaryny hödürleýär;
3. Güýçli tehniki we satuwdan soňky topar maşyn meselelerini ilkinji gezek çözmek üçin iň ösen tehniki goldawy üpjün edýär;
4.Gaty hil gözegçiligi, her bir enjam iberilmezden ozal berk synagdan geçýär;
5. Satuwdan soň daşary ýurtda daşary ýurtda hyzmat bermek;

biz hakda

ABŞ-ny birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň