Süýümli lazer çeşmesi bolan CNC turba lazer kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:   Turba süýümi lazer kesiji maşyn

Marka:UnionLaser

Baha:  18999- 35999 $

Kepillik: Maşyn üçin 3 ýyl, geýilýän böleklerden başga süýümli lazer çeşmesi üçin 2 ýyl.

Üpjünçilik kuwwaty:  Aýda 50 toplum

Öň satuwdan we satuwdan soň 24 sagat onlaýn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süýümli metal lazer kesiji maşyn üçin aýratynlyklar

1. Iň uzynlygy 6m we diametri 220mm.
2. Işlemegiň usuly: Süýümli lazer kesmek.
3. Turbanyň ujundaky obli kesmek.
4. Dürli burçly çukur ýüzi üçin kesmek.
5. Kwadrat turbadaky kwadrat ýumurtga deşigi bilen kesmek.
6. Polat silindr turbasyny kesmek.
7. Turbalarda birnäçe ýörite grafikany kesmek we turbalary kesmek.

Önümiň parametrleri

Model UL-6020P
Kesiş uzynlygy 6000 * mm
Kesiş diametri 20-220mm
Lazer güýji 1000w, 2000w, 3000w, 4000w, 6000w, 120000w
Lazer görnüşi Raycus süýümli lazer çeşmesi (opsiýa üçin IPG / MAX)
Iň ýokary syýahat tizligi 80m / min, Acc = 0.8G
Elektrik üpjünçiligi 380v, 50hz / 60hz, 50A
Lazer tolkunyň uzynlygy 1064nm
Iň pes setir giňligi 0.02mm
Rack ulgamy Germaniýada öndürildi
Zynjyr ulgamy Igus Germaniýada öndürildi
Grafiki format goldawy AI, PLT, DXF, BMP, DST, IGES
Sürüji ulgamy Fuaponiýanyň “Fuji Servo” hereketlendirijisi
Dolandyryş ulgamy Cyptube kesiş ulgamy
Kömekçi gaz Kislorod, azot, howa
Sowuklama tertibi Suw sowadyş we gorag ulgamy
Goşmaça bölekler Turba üçin awtomatiki ýüklemek we düşüriş ulgamy

QQ 图片 20211019161124

Nusgalar

8
7
6
5
3
2
1
4
“UnionLaser” kompaniýasy

1 Bezeg pudagy

Süýümli lazer kesiji maşynyň ýokary tizligi we çeýe kesilmegi netijesinde köp çylşyrymly grafika süýümli lazer kesiş ulgamy bilen çalt işlenip bilner we kesiş netijeleri bezeg kompaniýalarynyň peýdasyna boldy.Müşderiler ýörite dizaýn sargyt edenlerinde, CAD çyzgysy çekilenden soň degişli materiallar göni kesilip bilner, şonuň üçin özleşdirmekde hiç hili mesele ýok.

2 Awtoulag pudagy

Awtoulagyň köp metal bölekleri, mysal üçin awtoulag gapylary, awtoulag gaz turbalary, tormozlar we ş.m. süýümli lazer metal kesiji maşyn bilen takyk işlenip bilner.Plazma kesmek ýaly adaty metal kesiş usullary bilen deňeşdirilende, süýümli lazer kesmek ajaýyp takyklygy we iş netijeliligini üpjün edýär, bu awtoulag bölekleriniň öndürijiligini we howpsuzlygyny ýokary derejede ýokarlandyrýar.

3 Mahabat pudagy

Mahabat pudagynda özboluşly önümleriň köp bolmagy sebäpli adaty gaýtadan işlemegiň usuly netijesiz we süýümli lazer metal kesiji bu pudak üçin gaty amatly.Haýsy dizaýnlara garamazdan, enjam mahabaty ulanmak üçin ýokary hilli lazer kesilen metal önümlerini öndürip biler.

4 Aşhana önümleri

Häzirki wagtda adamlar aşhana gap-gaçlarynyň dizaýnyna we ulanylmagyna has köp isleg bildirýärler, şonuň üçin aşhana bilen baglanyşykly önümleriň dünýäde geljegi uly bazary bar.Süýümli lazer kesiji maşyn, çalt tizlik, ýokary takyklyk, oňat täsir we tekiz kesiş ýüzi bilen inçe poslamaýan polady kesmek üçin örän amatlydyr we ýöriteleşdirilen we şahsylaşdyrylan önümleriň ösüşini amala aşyryp biler.

5 Yşyklandyryş pudagy

Häzirki wagtda esasy açyk lampalar dürli kesiş görnüşleri bilen öndürilýän iri metal turbalardan ýasalýar.Adaty kesiş usuly diňe bir pes netijelilige eýe bolman, eýsem şahsylaşdyrylan hyzmat etmek hyzmatyna hem ýetip bilmez.Süýümli lazer metal plitalar we turbalar kesiji, bu meseläni çözýän ajaýyp lazer çözgüdi bolup hyzmat edýär.

6 metaldan işlemek

Süýümli lazer kesiji maşyn, takyklygy we öndürijiligi has köp talap edilýän häzirki zaman metal gaýtadan işleýän pudaklarda metal listleri we turbalary gaýtadan işlemek üçin dünýä inýär.“UnionLaser” süýümli lazer kesijiler, müşderilerimize görä ygtybarly we ýokary netijeli kesiş öndürijiligini görkezdiler'seslenme, süýümli lazerlerimiziň aýratynlyklary we artykmaçlyklary barada has giňişleýin öwrenmek üçin bu ýazgyny barlap bilersiňiz.

7 Fitnes enjamlary

Jemgyýetçilik fitnes enjamlary we öý fitnes enjamlary soňky ýyllarda çalt ösdi we geljekde isleg aýratyn uly.Süýümli lazer metal kesmek tehnologiýasynyň ornaşdyrylmagy bilen fitnes enjamlaryny öndürýän pudaklar ösdi.Fitnes enjamlarynyň lazer kesilmegi barada has giňişleýin maglumat, has giňişleýin maglumat almak üçin şu baglanyşdyrylan makalany okaň. 

8 Öý enjamlary pudagy

Döwrebap tehnologiýanyň ösmegi bilen, öý enjamlaryny öndürýän pudagyň adaty gaýtadan işleýiş tehnologiýasy üýtgemegi we kämilleşdirilmegini dowam etdirýär.Metal lazer kesiji maşyn, häzirki metal gaýtadan işleýän pudakda iň güýçli gaýtadan işlemegiň usullaryndan biridir.Öý enjamlaryny öndürmek prosesinde, gaýtadan işlemegiň hilini ýokarlandyrmak ýa-da önümiň daşky görnüşini optimizirlemek bolsun, süýümli lazer kesijiler üçin edilmeli köp zat bar.

Sergi

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kepillik hakda näme?
A1: 3 ýyl hil kepilligi.Esasy bölekleri bolan enjam (sarp edilýän zatlary hasaba almazdan) kepillik döwründe haýsydyr bir mesele ýüze çyksa mugt üýtgediler (käbir bölekler saklanar).Maşyn kepillik wagty zawod wagtymyzy terk edip başlaýar we generator önümçilik senesiniň belgisini başlaýar.

2-nji sorag: Haýsy maşynyň maňa laýykdygyny bilemok?
A2: Biziň bilen habarlaşyň we bize aýdyň:
1) Siziň materiallaryňyz,
2) materialyňyzyň iň uly ululygy,
3) Iň ýokary kesilen galyňlyk,
4) Adaty kesilen galyňlyk,

3-nji sorag: Hytaýa gitmek meniň üçin amatly däl, ýöne zawodda maşynyň ýagdaýyny göresim gelýär.Näme etmeli?
A3: Önümçiligi wizuallaşdyrmak hyzmatyny goldaýarys.Soragyňyza ilkinji gezek jogap beren satuw bölümi, indiki işiňiz üçin jogapkärçilik çeker.Maşynyň önümçiliginiň gidişini barlamak ýa-da isleýän suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ibermek üçin zawodymyza gitmek üçin onuň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Mugt nusga hyzmatyny goldaýarys.

4-nji sorag: alanymdan soň nädip ulanmalydygyny bilemok Ora-da ulanylanda kynçylyk çekýärin, nädip etmeli?
A4: 1) Suratlar we CD bilen ulanyjy gollanmasy bar, ädimme-ädim öwrenip bilersiňiz.Ulanyjymyz, enjamda täzelenme bar bolsa, aňsat öwrenmek üçin her aý el bilen täzelenýär.
2) Ulanyş wagtynda haýsydyr bir mesele bar bolsa, başga bir ýerde biz tarapyndan çözüljek meseläni çözmek üçin tehnikimiz gerek.Teamhli meseleleriňiz çözülýänçä topar tomaşaçy / Whatsapp / E-poçta / Telefon / Skype bilen kamera bilen üpjün edip bileris.Gerek bolsaňyz, gapy hyzmatyny hem berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ABŞ-ny birikdiriň

    Bize gygyryň
    E-poçta täzelenmelerini alyň