Precokary takyk süýümli lazer kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Görnüşi: Precokary takyk süýümli lazer kesiji maşyn

Marka:UnionLaser

Model:  UL3015 H.

Baha:  18999- 33999 $

Kepillik: Maşyn üçin 3 ýyl, geýilýän böleklerden başga süýümli lazer çeşmesi üçin 2 ýyl.

Üpjünçilik kuwwaty:  Aýda 50 toplum

Öň satuwdan we satuwdan soň 24 sagat onlaýn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süýümli metal lazer kesiji maşyn üçin aýratynlyklar

1. Tejribeli awiasiýa alýuminiýinden ýasalan gantry.

Gantriniň gurluşy, 4300 tonna güýji bilen galyp, möwsümleýin uçar alýumininden ýasalyp, ajaýyp berklige ýetýär.Awiasiýa alýumininiň köp artykmaçlygy bar: ýokary berklik (çoýun demirden uly), ýeňil agram, poslama we okislenme garşylygy we oňat işleýşi.

2. Awtomatiki fokus kesmek.

Autofocus - Programma üpjünçiligi dürli galyňlykdaky metal listleri keseninde fokus linzasyny awtomatiki düzýär.Awtomatiki fokus tizligi el bilen edilýän tizlikden on esse çaltdyr.

3. gönüburçly profillerden ýasalan kebşirlenen düşek.

Strengthokary güýç, durnuklylyk, dartyş güýji, deformasiýa bolmazdan 20 ýyl ulanylmagyny üpjün etmek;
Gönüburçly turba diwarynyň galyňlygy 10mm, agramy 3000 kg.

4. “iPad” dizaýn ekrany.

Ekranda çalt jogap wagty, has ýokary kontrast, has giň görnüş, az sarp ediş we ýokary çözgütli dik ekran bar.Mundan başga-da, onuň ýokary derejesi bar
ýagtylygy we pes şöhlelenmesi, şeýle hem has berkligi.

Önümiň parametrleri

Model UL-3015F H seriýasy
Iş meýdany 1500 * 3000mm
Lazer güýji 3000w, 4000w, 6000w, 8000w
Lazer görnüşi Raycus süýümli lazer çeşmesi (opsiýa üçin IPG / JPT)
Iň ýokary syýahat tizligi 80m / min, Acc = 0.8G
Elektrik üpjünçiligi 380v, 50hz / 60hz, 50A
Lazer tolkunyň uzynlygy 1064nm
Iň pes setir giňligi 0.02mm
Rack ulgamy YYC markasy 2M
Zynjyr ulgamy Igus Germaniýada öndürildi
Grafiki format goldawy AI, PLT, DXF, BMP, DST, IGES
Sürüji ulgamy Japaneseaponiýanyň “YASKAWA Servo” hereketlendirijisi
Dolandyryş ulgamy Cypcut Programma üpjünçiligi
Kömekçi gaz Kislorod, azot, howa
Sowuklama tertibi Suw sowadyş we gorag ulgamy

 

3015 süýümli jikme-jiklikler
“UnionLaser” kompaniýasy
1 Bezeg pudagy
2 Awtoulag pudagy 
3 Mahabat pudagy  4 Aşhana önümleri 
5 Yşyklandyryş pudagy  6 metaldan işlemek 
7 Fitnes enjamlary  8 Öý enjamlary pudagy 

Sergi

Gaplamak we eltip bermek:

1.Anti-collision paketiň gyrasy: Enjamyň ähli bölekleri, esasan, merjen ýüňi ulanmak bilen käbir ýumşak materiallar bilen örtülendir.

2.Fumigasiýa kontrplak gutusy: Agaç gutymyz tüsse edildi, transport wagtyny tygşytlap, agajy barlamagyň zerurlygy ýok.

3.Bu film gaplaýyş enjamy: Getirilende bolup biljek ähli zeperlerden gaça duruň.Soňra ýumşak materialyň ýapyk bolmagyny üpjün etmek üçin suwdan we posdan gaça durmak üçin plastmassa paketini berk ýaparys.

Daşky görnüşi, şablonly kontrplak gutusy.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kepillik hakda näme?
A1: 3 ýyl hil kepilligi.Esasy bölekleri bolan enjam (sarp edilýän zatlary hasaba almazdan) kepillik döwründe haýsydyr bir mesele ýüze çyksa mugt üýtgediler (käbir bölekler saklanar).Maşyn kepillik wagty zawod wagtymyzy terk edip başlaýar we generator önümçilik senesiniň belgisini başlaýar.

2-nji sorag: Haýsy maşynyň maňa laýykdygyny bilemok?
A2: Biziň bilen habarlaşyň we bize aýdyň:
1) Siziň materiallaryňyz,
2) materialyňyzyň iň uly ululygy,
3) Iň ýokary kesilen galyňlyk,
4) Adaty kesilen galyňlyk,

3-nji sorag: UnionLaser haýsy süýümli lazer çeşmesini ulanýar?

IPG - ABŞ-da öndürildi.

Reýkus - Hytaýda öndürildi;
Maksfotonika - Hytaýda öndürildi;

JPT- Hytaýda öndürildi;

4-nji sorag: Hytaýa gitmek meniň üçin amatly däl, ýöne zawodda maşynyň ýagdaýyny göresim gelýär.Näme etmeli?
A3: Önümçiligi wizuallaşdyrmak hyzmatyny goldaýarys.Soragyňyza ilkinji gezek jogap beren satuw bölümi, indiki işiňiz üçin jogapkärçilik çeker.Maşynyň önümçiliginiň gidişini barlamak ýa-da isleýän suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ibermek üçin zawodymyza gitmek üçin onuň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Mugt nusga hyzmatyny goldaýarys.

5-nji sorag: Alanymdan soň nädip ulanmalydygyny bilemok Ora-da ulanylanda kynçylyk çekýärin, nädip etmeli?
A4: 1) Suratlar we CD bilen ulanyjy gollanmasy bar, ädimme-ädim öwrenip bilersiňiz.Ulanyjymyz, enjamda täzelenme bar bolsa, aňsat öwrenmek üçin her aý el bilen täzelenýär.
2) Ulanyş wagtynda haýsydyr bir mesele bar bolsa, başga bir ýerde biz tarapyndan çözüljek meseläni çözmek üçin tehnikimiz gerek.Teamhli meseleleriňiz çözülýänçä topar tomaşaçy / Whatsapp / E-poçta / Telefon / Skype bilen kamera bilen üpjün edip bileris.Gerek bolsaňyz, gapy hyzmatyny hem berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER

    ABŞ-ny birikdiriň

    Bize gygyryň
    E-poçta täzelenmelerini alyň