Lazer kebşirleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:  Süýümli lazer kebşirleýji maşyn

Marka:UnionLaser

Model:  UL2000W

Baha:  4499 $ 6599 $

Kepillik:3maşyn üçin ýyllar

Üpjünçilik kuwwaty:  Aýda 50 toplum

Öň satuwdan we satuwdan soň 24 sagat onlaýn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kebşirlemegiň ýörelgesi

Lazer kebşirlemek materialy kiçijik bir ýerde ýylatmak üçin ýokary energiýaly lazer impulslaryny ulanýar.Lazer şöhlelenmesiniň energiýasy ýylylyk geçirijisi arkaly materiallara ýaýraýar we material eräp, belli bir eredilen howuz emele getirýär.

Kebşirlemek

Mis burunlary

Burç burunlary,     U şekilli (gysga),    U şekilli,    sim bilen iýmitlendirmek 1.0, sim bilen iýmitlendirmek 1.2   Simli iýmit 1.6

Sim iýmitlendiriji burun 1.0: 1,0 sim iýmitlendirmek üçin umumy ulanylyş;

U şekilli gaz burun (gysga): tikin kebşirlemek we polo positiveitel filet kebşirlemek üçin ulanylýar;

Sim iýmitlendiriji burun 1.2: umumy ulanmak üçin 1,2 sim iýmitlendirmek üçin;

U şekilli gaz burun (uzyn): tikin kebşirlemek we polo positiveitel filet kebşirlemek üçin ulanylýar;

Sim iýmitlendiriji burun 1.6: 1,6 sim iýmitlendirmek üçin umumy ulanylyş;

Burç howa burun: aýal filet kebşirlemek üçin ulanylýar;

Iki gezek sürüji sim iýmitlendiriji enjam

Esasy bölekler

kebşirleme kellesi

Kilin Kebşirleýiş kellesi.

- weeňil we çeýe, tutma dizaýny ergonomiki.

- Gorag linzasyny çalyşmak aňsat.

- qualityokary hilli optiki linza, 2000W güýji göterip biler.

- Ylmy sowadyş ulgamynyň dizaýny önümiň iş temperaturasyna netijeli gözegçilik edip biler.

- Gowy möhürlemek, önümiň ömrüni ep-esli gowulaşdyryp biler.

Üznüksiz süýümli lazeriň RFL-C2000H kebşirleme wersiýasy

Has ýokary fotoelektrik öwrüliş netijeliligi, has gowy we has durnukly şöhläniň hili we güýçli ýokary şöhlelendirme ukyby bar.Şol bir wagtyň özünde, bazardaky şol bir görnüşdäki beýleki lazerlerden ep-esli artykmaçlygy bolan optimallaşdyrylan ikinji nesil optiki süýüm geçiriş ulgamyny hödürleýär.

raycus 2000w

Lazer bilen kebşirlemegiň aýratynlyklary

1. Kebşirleýiş tizligi çalt, adaty kebşirleýişden 2-10 esse çalt we bir maşyn ýylda azyndan 2 kebşirleýjini tygşytlap biler.
2. El bilen kebşirleýji ýaragyň kellesiniň işleýiş tertibi, iş bölegini islendik ýagdaýda we islendik burçda kebşirlemäge mümkinçilik berýär.
3. Kebşirleýiş stoly, kiçi aýak yzy, köp görnüşli kebşirleýiş önümleri we çeýe önüm şekilleri gerek däl.
4. Kebşirleýişiň pes bahasy, az energiýa we az tehniki hyzmat.
5. Owadan kebşirleýiş tikişi: kebşirleýiş tikişi kebşirleme yzlary bolmazdan tekiz we owadan, iş bölegi deformasiýa edilmeýär we kebşirleýiş berk bolýar, bu bolsa yzygiderli üweýiş prosesini azaldýar we wagt we çykdajylary tygşytlaýar.
6. Sarp edilýän zatlar ýok: kebşirleýiş simsiz lazer bilen kebşirlemek, az sarp edilýän, uzak ömri, has howpsuz we ekologiýa taýdan arassa.

Ölçegi

Zawod

Lazer kebşirlemegiň artykmaçlyklary

1. Kebşirleýiş tikişi tekiz we owadan, kebşirleme yzlary ýok, iş böleginiň deformasiýasy ýok, berk kebşirlemek, soňraky abzallaşdyryş işini azaltmak, wagt we çykdajylary tygşytlamak we kebşirleme tikiş deformasiýasy ýok.

2. pleönekeý iş,
Pleönekeý okuw işledilip bilner we owadan önümleri ussasyz kebşirläp bolýar.

2. pleönekeý iş,
Pleönekeý okuw işledilip bilner we owadan önümleri ussasyz kebşirläp bolýar.

Nusgalar

Adaty kebşirlemek bilen deňeşdirilende

Usul

Adaty

Lazer kebşirlemek

Atylylyk giriş

Örän ýokary kaloriýa

Pes kaloriýa

Deformasiýa

Deformasiýa aňsat

Biraz deformasiýa ýa-da ýok

Kebşirleýiş ýeri

Uly kebşirleýiş ýeri

Gowy kebşirleýiş nokady, ýeri sazlap bolýar

Owadan

Görnüksiz, ýalpyldawuk çykdajy

Moumşak we owadan, bejergisi ýa-da arzan bahasy ýok

perforasiýa

Deşmek aňsat

Perforasiýa, dolandyrylýan energiýa üçin amatly däl

Gorag gazy

Argon gerek

Argon gerek

Işlemek takyklygy

umumy

Takyklyk

Jemi gaýtadan işlemegiň wagty

Wagt talap edýär

Gysga wagt talap edýän gatnaşygy 1: 5

Ilki bilen operatoryň howpsuzlygy

Güýçli ultramelewşe yşyk, radiasiýa

Lightagtylyga täsir etmek zyýansyz diýen ýaly

Kebşirleýiş materiallary

1000W

SS

Demir

CS

Mis

Alýumin

Galvanizli

4mm

4mm

4mm

1.5mm

2mm

3mm / 4

1500W

SS

Demir

CS

Mis

Alýumin

Galvanizli

5mm

5mm

5mm

3mm

3mm

4mm

Tehniki parametr

No.ok.

Haryt

Parametrler

1

Enjamyň ady El bilen süýümli lazer kebşirleýji maşyn

2

Lazer güýji 1000W / 1500W / 2000W

3

Lazer tolkun uzynlygy 1080NW

4

Lazer impulsynyň ýygylygy 1-20Hz

5

Impulsyň ini 0,1-20ms

6

Nokat ölçegi 0,2-3.0mm

7

Iň az kebşirleýiş howzy 0,1 mm

8

Süýümiň uzynlygy Standart 10M 15M çenli goldaýar

9

Iş usuly Üznüksiz / sazlamak

10

Üznüksiz iş wagty 24 sagat

11

Kebşirleýiş tizligi 0-120mm / s

12

Sowadyjy maşyn Senagat hemişelik temperatura suw çüýşesi

13

Iş gurşawynyň temperatura diapazony 15-35 ℃

14

Iş gurşawynyň çyglylygy < 70% kondensasiýa bolmazdan

15

Kebşirleýiş galyňlygy maslahat berilýär 0.5-0.3mm

16

Kebşirleýiş boşlugy talaplary ≤0.5mm

17

Işleýän naprýa .eniýe AV380V

18

Agram 200kg

Hil barlagy

NOOK.

Mazmuny

Düşündiriş

1

Kabul etmegiň ölçegleri

Halkara derejesinde ykrar edilen ülňülere we kabul etmek üçin korporatiw standartlara laýyk.Kompaniýa önümçilik gurşawynda iş gurşawy we iş şertleri, esasy tehniki talaplar, sowadyş talaplary, lazer radiasiýasynyň howpsuzlygy, elektrik howpsuzlygy, synag usullary, gözden geçirmek we kabul etmek, gaplamak we daşamak üçin jikme-jik standartlary kesgitledi.

2

Hil standarty

ISO9001 halkara hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdik we kiçi we orta güýçli lazer gaýtadan işleýän enjamlary dizaýn etmek, öndürmek we hyzmat etmek üçin hil barlagy ulgamyny döretdik.

3

Seresaplyk

Şertnama gol çekilenden soň, B tarap şertnamanyň tehniki görkezijilerine laýyklykda enjamlary dizaýn we öndürer.Enjam öndürilenden soň, A partiýa B partiýasynyň ýerleşýän ýeriniň tehniki görkezijilerine laýyklykda enjamlary öňünden kabul eder.Partiýa A enjamlary gurandan we düzedenden soň, iki tarap hem ahyrky kabul edişden ozal adaty enjamlara laýyklykda A. tarapyň mümkinçiligini, durnuklylygyny we ygtybarlylygyny kesgitlär.

Enjamlary eltip bermek

Şertnama gol çekilenden soň, B partiýasy enjamy şertnamanyň tehniki görkezijilerine laýyklykda dizaýn edýär we öndürýär.Enjamlar öndürilenden we öndürilenden soň, A partiýasy dürli tehniki görkezijilere laýyklykda enjamlary B partiýasynyň ýerleşýän ýerinde öňünden kabul eder.Enjamlar “A” partiýasy tarapyndan gurnaldy we düzedildi. Standart enjamlaryň ýerine ýetirilişini, durnuklylygyny we ygtybarlylygyny soňky gezek kabul edýär.
Gurnama gollanmalary, tehniki hyzmat gollanmalary, düşüriş gollanmalary, okuw gollanmalary we ş.m. bar.

Satuwdan soň hyzmat

Equipmenthli enjamlar (geçiriji süýümler we linzalar, çydamly tebigy betbagtçylyklar, uruşlar, bikanun amallar we adam tarapyndan döredilen sabotaj ýaly gowşak böleklerden we sarp edilýän zatlardan başga) kepillik möhleti bir ýyl, kepillik möhleti bolsa başlaýar. kompaniýanyňyzyň kwitansiýasyMugt tehniki maslahat, programma üpjünçiligini täzelemek we beýleki hyzmatlar.Maşynyň näsazlyklaryny ýeňip geçmek üçin islän wagtyňyz tehniki goldaw hyzmatlaryny beriň.
Islendik wagt tehniki goldaw hyzmatlaryny edýäris.B partiýa uzak wagtlap degişli ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek üçin jogapkärdir.
Satuwdan soňky hyzmatyň jogap wagty: 0,5 sagat, ulanyjynyň abatlaýyş jaňyny alandan soň, satuwdan soňky inerener 24 sagadyň dowamynda anyk jogap alar ýa-da enjamlar ýerine ýeter.

Implementükleri durmuşa geçirmegiň standartlary

Kompaniýanyň önümçilik, gözleg we kabul ediş önümleri korporatiw standartlary durmuşa geçirýär.Korporatiw ülňüler bilen görkezilen milli standartlar:
GB10320 Lazer enjamlarynyň we desgalarynyň elektrik howpsuzlygy
GB7247 Radiasiýa howpsuzlygy, enjamlaryň klassifikasiýasy, talaplar we lazer önümleri üçin ulanyjy gollanmalary
GB2421 Elektron önümler üçin esasy daşky gurşaw synag proseduralary
GB / TB360 Lazer güýji we energiýa synag enjamlary üçin spesifikasiýa
GB / T13740 Lazer radiasiýasynyň tapawutlylygy burç synag usuly
GB / T13741 Lazer radiasiýa şöhleleriniň diametri synag usuly
Gaty döwlet lazerleri üçin GB / T15490 umumy spesifikasiýa
GB / T13862-92 Lazer radiasiýa güýji synag usuly
GB2828-2829-87 Sypatlaryň nusga alma prosedurasy we nusga alma tablisasy boýunça toparlaýyn toparlaýyn döwürleýin barlag

Hil kepilligi we gowşuryş çäreleri

A. Hiliň kepili çäreleri

Kompaniýa halkara derejesinde kabul edilen ISO9001 hil ulgamyna laýyklykda berk dolandyrýar.Önümiň hilini netijeli üpjün etmek we hünärsiz önümleriň indiki prosese geçmeginiň öňüni almak üçin, ilkinji çig mal saklanyşdan başlap gowşuryşa çenli, satyn alyş barlagy, amal barlagy we gutarnykly barlagdan geçmeli.Önümiň hiline netijeli gözegçilik etmek we öndürilen önümleriň hemmesiniň ökde önüm bolmagyny üpjün etmek maksady bilen önümçilik prosesi netijeli gözegçilik edilýär.

B. gowşuryş wagtyny üpjün etmek çäreleri

Biziň kompaniýamyz ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasyny berdi.Önümçilik we işlemek ISO9001 hil ulgamyna berk laýyk gelýär.Şertnama gol çekişmekden başlap, müşderä eltýänçä ähli proses berk gözegçilikde saklanýar.Contractshli şertnamalar gözden geçirilmeli.Şonuň üçin ulgam üpjün edijä önümleri we hili bilen wagtynda eltip bermegi kepillendirip biler.

Gaplamak we daşamak: Önümiň gaplanylyşy gury ýer daşamak üçin ýönekeýdir.Önüm gaplamasy degişli milli, senagat we kärhana ülňüleriniň talaplaryna laýyk gelýär we daşalýan mahaly önümiň zaýalanmazlygyny üpjün etmek üçin pos, poslama, ýagyşdan we çaknyşma garşy çäreleri görýär.Gaplamak gaýtadan ulanylmaýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ABŞ-ny birikdiriň

    Bize gygyryň
    E-poçta täzelenmelerini alyň