2000w UL 1530 süýümli lazer kesiji maşyn

UL 1530 süýümli lazer kesiji maşyn

Lazer kesýän maşynyň ýörelgesi

Lazer kesiji maşyn, ýokary güýçli dykyzlykly lazer şöhlesiniň iş bölegini şöhlelendirip, şöhlelenýän material çalt eremegine, buglanmagyna, ablatiwlenmegine ýa-da tutaşdyryş nokadyna ýetmegine, şol bir wagtyň özünde ýokary tizlikli howanyň eredilen materialynyň şöhlesine eýe bolmagydyr. iş bölegini kesmek üçin.Lazer kesmek termiki kesmegiň usullaryndan biridir.

Lazer kesýän maşynyň ösüş tendensiýasy

.

(2) lazer kesmek üçin ulanylyp bilinýän galyň plastinka kesmek we uly göwrümli iş bölegi, lazer kesmek üçin ulanylyp bilner

. dokuz okuna çenli ok sany, gaýtadan işlemegiň tizligi, ýokary takyklygy.Lazer kesýän robot ösen ýurtlarda awtoulag önümçilik liniýasynda has köp ulanylýar.Häzirki wagtda 3D lazer kesiji maşyn ýokary netijelilik, ýokary takyklyk, köp funksiýaly we ýokary uýgunlaşma ugrunda ösýär we ulanylyş çäkleri has giň bolar.

(4) Lazer kesýän enjamy awtomatlaşdyrmak we awtomatlaşdyrmak Önümçiligi ýokarlandyrmak we zähmeti tygşytlamak üçin lazer kesiji enjam (FMC) we pilotsyz, awtomatlaşdyryş ugry ösýär.Bu görnüşdäki awtomatlaşdyryş ulgamynyň ösüşi, nagt puluň awtomatiki dolandyrylyşyna, tor gözegçilik tehnologiýasyna we kompýuter önümçiliginiň kömekçi dolandyryş ulgamy tehnologiýasyna bagly bolmalydyr.Bazara daşary ýurtlarda dürli lazer kesýän enjamlar hödürlenip bilner we zawodda işleýän pilotsyz kesiş önümçilik liniýasynyň özeni hökmünde alty sany uly lazer kesiji maşyn bar.

. enjam ýakyn birleşdirilip, kiçijik aýak yzy, ykjam lazer kesiji maşynyň doly funksiýasyny emele getirýär.Mundan başga-da, köp maksatly maşyny ösdürmek, enjamlaryň ulanylyşyny has-da gowulandyrmak üçin lazer kesmek tehnologiýasy lazer kebşirlemek, lazer ýüzüni söndürmek we beýleki lazer gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen birleşdirilýär.

ul süýümli lazer kesiji maşyn

10 ýyllyk lazer tejribesi bilen 2012-nji ýylda döredilen “UnionLaser Tech Co.” 100-den gowrak ýurda we sebite eksport etdi we 5000-e golaý müşderä hyzmat etdi.Lazer maşynynyň meselesini çalt we täsirli çözmek teklip edilip bilner.Esasy önümlerimizsüýümli lazer kesiji maşyn, 1 lazerli kebşirleýji enjamda 3, süýümli lazer arassalaýjy maşyn, ýapyk gorag ýokary güýçli lazer kesiji maşyn, plastinka we turba süýümli lazer kesiji maşyn we ş.m.OEM we ODM-i goldaň, tejribeli tehnologiýa müşderiniň talaplaryna laýyklykda çalt dizaýn edip we şekillendirip biler.

Soraglaryňyz bar bolsa, “UnionLaser Tech” -e hoş geldiňiz, maslahatyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşyň.


Iş wagty: Noýabr-15-2022

ABŞ-ny birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň