Süýüm kesiji maşyn bilen jikme-jik tanyşlyk

1. Aýratynlyklary nämeler?süýümli lazer kesiji maşyn?

Süýüm lazer kesiji maşynyň senagat önümlerinde ulanylyşy soňky ýyllarda çalt ösdi.Onuň ýakyn infragyzyl tolkun uzynlygy (1080nm) metal materiallaryň siňdirilmegine has amatlydyr.Esasanam ýokary güýçli kebşirlemek we kesmek pudagynda oňat gaýtadan işleýiş kuwwatyny we tygşytlylygyny görkezýär.Gaz CO2 lazeri bilen deňeşdirilende, süýümli lazer kesiji maşyn aşakdaky aýratynlyklara eýedir: az hyzmat etmek, az energiýa sarp etmek, az işlemek bahasy;Optiki süýüm geçirijisi, reflektor linzasy ýok, daşarky optiki ýoly sazlamagyň zerurlygy ýok;Az energiýa sarp etmek, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, lazer işleýän gazy sarp etmeýär.Şol bir wagtyň özünde, ýakyn infragyzyl tolkun uzynlygy lazeri, adamyň bedenine, esasanam gözlere zeper ýetirip, enjamlaryň has gowy möhürlenmegini we beýleki gorag funksiýalaryny talap edýär.

2. Optiki süýümi kesmek prosesiniň aýratynlyklary haýsylar?

Programmasüýümli lazer kesiji maşynmetaldan kesilende, adaty CO2 lazer kesmek bilen deňeşdirilende, üýtgeşiklik daşarky optiki ýolda, kelläni kesmekde, kömekçi gazda we ş.m.Lazer optiki süýümiň üsti bilen göni kesiji kellä geçirilýär, optiki ýol durnukly we ygtybarly, maşyn guralynyň ähli görnüşiniň kesilmeginiň yzygiderliligini üpjün etmek üçin, enjam guraly gazy goramak üçin daşarky optiki ýol gerek däl. , howa kompressory we beýleki howa arassalaýyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylmaz;Kollimasiýa üçin kesilen kellä lazerden soň, fokusirlemek, adatça fokus uzynlygy 125mm ýa-da 200mm bolan fokus linzasy bilen, fokus linzasy bilen burun arasynda, fokus linzasynyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin gorag linzasy bilen üpjün edilip bilner;Süýümli lazer gowy fokusirleme ýerine ýetirijiligine, gysga fokus çuňlugyna, dar kesiş tikiş giňligine (0,1 mm çenli), has ýokary tizlige, inçe plastinkany çalt kesmek üçin amatly.

 

süýümli lazer kesiji maşyn üçin tanyşdyryň

3. näme üçin gantry gurluş görnüşini ulanmaly?

CNC lazer kesiji maşyn, köplenç ulanylýan gurluş görnüşleri gantry görnüşi, kantilýwer görnüşi, orta ters şöhle we ş.m.Speedokary tizlige, ýokary takyklyga, talaplaryň ösüşiniň ýokary durnuklylygyna, şeýle hem dolandyryş tehnologiýasynyň ösmegi bilen, özboluşly gurluş artykmaçlyklary bilen gantry gurluşy dünýäde esasy model boldy, bu hem guýydyr - gurluş görnüşi tarapyndan ulanylýan belli marka lazer kesiji maşyn.

4. Ikitaraplaýyn hereketlendirijiniň aýratynlyklary haýsylar?

Gantry gurluşylazer kesiji maşynhereketiň iki görnüşi bar, biri gantry ykjam, gaýtadan işleýän iş stoly, ikisi gantry durnukly iş stoly ykjam.Uly, ýokary tizlikli, ýokary öndürijilikli lazer kesiji maşyn üçin köplenç birinji görnüşi ulanyň, sebäbi iş bölegi bolan stol ýokary tizlikli we galyň plastinka kesmek üçin amatly däl.Kompaniýanyň DF seriýaly CNC süýümli lazer kesiji maşyn ilkinji görnüşidir we ikitaraplaýyn geçiriş we hereketlendiriji üçin, ýagny gantry şöhlesiniň iki tarapy simmetrik usulda oturdylan rack we pinion we servo motor, goşa raf we pinion sürüjini gazanmak üçin, goşa sero motorly hereketlendiriji.Şöhle güýjüniň deňagramlylygyny, şöhläniň işleýşini sinhronlamak üçin ikitaraplaýyn hereketlendiriji.Gantry birtaraplaýyn sürüjini, lazer şöhlesiniň bir ujunda oturdylan sero motoryny, soňra hereketlendiriji güýjini beýleki ujuna geçirmek üçin goşa raf we pinion sürüjini, ýeke serwony ulanyp, lazer kesýän maşynyň käbir beýleki öndürijileri. hereketlendiriji.Birtaraplaýyn hereketlendiriji şöhläniň iki ujundaky güýji asimmetrik edýär, sinhronlaşmagyň takyklygyna täsir edýär we enjam guralynyň dinamiki işleýşini peseldýär.

5, näme üçin dikligine rack we pinion sürüjini ulanmak?

CNC maşyn gurallary, köplenç birnäçe çyzykly wil geçiriş reesimlerinde ulanylýar, şar nurbat, raf we gysgyç, çyzykly hereketlendiriji.Top nurbat sürüjisi köplenç orta pes tizlikli we kiçi zarba NC maşyn gurallary üçin ulanylýar;Rack we pinion sürüjisi ýokary tizlige we uly urga ýetmek üçin giňden ulanylýar;Çyzykly hereketlendiriji esasan ýokary tizlikde, ýokary tizlenmede we CNC maşyn gurallarynyň ýörite gurluşynda ulanylýar.Mundan başga-da, pinion we pinion göni dişlere we dik dişlere bölünýär.Göni dişler bilen deňeşdirilende dik dişler, birleşýän ýer has uludyr, dişli we tekeriň arasyndaky geçiş has durnukly bolar.


Iş wagty: Noýabr-16-2022

ABŞ-ny birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň