Kompaniýa habarlary

 • 2000w UL 1530 süýümli lazer kesiji maşyn

  2000w UL 1530 süýümli lazer kesiji maşyn

  UL 1530 süýümli lazer kesiji maşyn Lazer kesiji maşynyň prinsipi Lazer kesiji maşyn, ýokary güýçli dykyzlykly lazer şöhlesiniň iş bölegini şöhlelendirip, şöhlelenýän materialyň çalt eremegine, buglanmagyna, ablatiwlenmegine ýa-da ot alma nokadyna ýetmegidir ...
  Koprak oka
 • UL süýümli lazer plastinka kesiji maşyn hakda

  Süýümli lazer kesiji maşyn, dürli metal listleri we metal turbalary kontakt däl kesmek, çukurlamak we urmak üçin amatlydyr.Şeýle hem poslamaýan polat plitalary, uglerod polat plitalary, galvanizli plitalary, inçe alýumin plitalary, inçe mis plitalary, inçe altyn tabaklary, inçe ...
  Koprak oka
 • Müşderi bilen pikir alyşma.2 toplum UL-3015F Türkiýä eltilýär

  Dürli pudaklarda lazer tehnologiýasynyň giňden ulanylmagy bilen “UnionLaser” dünýäniň dürli künjeklerinden müşderileriň seslenmelerini gazandy.Täze Türkiýe müşderimiz 2000w bilen 2 toplum UL-3015F maşyn sargyt edýär.Biri kompaniýasy üçin, beýlekisi satmak üçin.
  Koprak oka
 • Polat kesmek üçin TOP 5 UnionLaser Solution süýümli lazerler we ş.m.

  “UnionLaser” -iň lazer çözgütlerini işläp düzmekde köp ýyllyk tejribesi bar.Aşakdaky sanawda polat kesmek üçin maslahat berilýän TOP 5 UnionLaser Solution süýüm kesijilerini hödürleýäris.Model UL1313F seriýasy - yza çekilip bilinýän iş ussahanasy we ýokary gapy bilen doly jaýda lazer.Mo ...
  Koprak oka
 • Möhüm ýatlatma!

  Möhüm ýatlatma!Möhüm ýatlatma!Möhüm ýatlatma!Güýçli sowuk gelýär.Howa kompressory işe başlanyňyzda, irden nurbat kompressoryny açanyňyzda, enjamy gyzdyrmagy ýatdan çykarmaň.Usul aşakdaky ýaly: Başlamak düwmesine basanyňyzdan soň garaşyň ...
  Koprak oka
 • Lazer satyn alýarsyňyzmy?ROI hakda alada edýärsiňizmi?Şu 4 maslahaty gözden geçiriň

  Lazer satyn alýarsyňyzmy?ROI hakda alada edýärsiňizmi?Şu 4 maslahaty gözden geçiriň

  Maýa goýumynyň girdejisi (ROI) esasy öndürijilik görkezijisidir (KPI), köplenç çykdajylaryň düşewüntliligini kesgitlemek üçin kärhanalar tarapyndan ulanylýar.Wagtyň geçmegi bilen üstünligi ölçemek we geljekdäki iş kararlaryny kabul etmek üçin çaklamalary çykarmak üçin diýseň peýdaly.Lazer kesmek we oýmak ...
  Koprak oka

ABŞ-ny birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň