2006-njy ýylda

Taryh

diňe 20 işçi, OEM önümçiligi, satuw topary ýok;

2007-nji ýylda

Taryh

Ilkinji turba kesiji maşyn.

2009-njy ýylda

2019

Daşary ýurda gitmäge başlaň
Dünýä ykdysadyýetiniň kem-kemden ösmegi bilen biz hem döwrüň tendensiýasyna eýerýäris wedaşary söwda satuwyna başlaň.Ilki bilen diňe satuw görnüşleri bardy: daşary ýurtly dostlar tarapyndan garşy alnan we dünýä bazaryna bolan ynamymyzy artdyran plastinka kesiji maşyn, süýümli turba kesýän maşyn.

IN2011

2011_ 副本

Bütin dünýäde
2011-nji ýyldan başlap, optiki süýümli önümlerimiz dünýä bazaryny resmi taýdan açdy we 5 yklymda we 50-den gowrak ýurda eksport edildi.Daşary söwda toparymyz hem başlangyç 5-den 30-a çenli giňelip başlady.

IN2013

2013_ 副本

Zawodyň giňelmegi
Global sargytlaryň köpelmegi bilen zawodymyz hem giňelip başlady.Öňki ýeke bölümden dizaýn bölümine, gözleg we barlag bölümine, hil barlag bölümine, önümçilik bölümine we ýük daşama bölümine kem-kemden giňeldi.Asyl OEM-den ODM-a täzelendi.

IN2015

2015_ 副本

Garaşsyz daşary söwda web sahypasy bolmaly
Markany mahabatlandyrmaga başlaň, garaşsyz web sahypasyny guruň we ony Google, SNS, YouTube we beýleki platformalarda tanadyň.

IN2016

2016

Daşary söwda topary köpeldi
Marketing bölümini, marketing bölümini, dizaýn bölümini, iş bölümini we beýleki bölümleri, ähli taraplaýyn hyzmat platformasyny we müşderileri köpeldiň.

IN2017

光纤 机 logo

Öz önümimiziň nyşany bar.

IN2018

33

Öz önümimiziň patenti, görnüşi, dizaýn toparymyz bar

IN2019

Sergi

Graduallyuwaş-ýuwaşdan içerki we daşary ýurt sergilerine gatnaşyp başlaň

IN2020

Precokary takyklyk süýümli lazer kesiji maşyn

Has ýokary derejeli enjamlary höweslendiriň

IN2022

kärdeşler arkalaşygy 商标

“UnionLaser” söwda belligini bellige alyň, öz söwda belliklerimizi dörediň we milli we halkara ykrar edilmegine eýe boluň.


ABŞ-ny birikdiriň

Bize gygyryň
E-poçta täzelenmelerini alyň