Robot süýümli lazer kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Görnüşi:   Robot goly

Marka:UnionLaser

Model:  UL1220

Baha: 48999- 56899 $

Kepillik: Maşyn üçin 2 ýyl

Üpjünçilik kuwwaty:  Aýda 50 toplum

Öň satuwdan we satuwdan soň 24 sagat onlaýn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süýümli metal lazer kesiji maşyn üçin aýratynlyklar

1. Turbany we plastinkany kesmek üçin hem ulanylýar.

2. Poslamaýan polatdan, uglerod polatdan, kremniý polatdan, alýuminiý garyndysyndan, titan garyndysyndan, galvanizli polatdan, duzly plastinka, alýumin bilen örtülen sink plastinka, metal mis we beýleki görnüşdäki metallar üçin amatly bu metal lazer 3d kesiji robot ..

3. Elleriňizi boşadyň, awtomatiki fokus beýikligi yzarlaýjy bilen Raytool lazer kellesini ýazyň.

Önümiň parametrleri

Model UL-1800 ARM
Arm Span 1800mm
Giňişlik azatlygy 6 ok
Lazer güýji 500W / 750W / 1000W / 2000W
Lazer görnüşi Raycus süýümli lazer çeşmesi (opsiýa üçin IPG / MAX)
Iň ýokary syýahat tizligi 120m / min, Acc = 1,2 G.
Elektrik üpjünçiligi 380v, 50hz / 60hz, 50A
Lazer tolkunyň uzynlygy 1064nm
Iň pes setir giňligi 0.02mm
Takyklygyň takyklygy ± 0.06mm
Grafiki format goldawy AI, PLT, DXF, BMP, DST, IGES
Sürüji ulgamy Kapon Kuka Servo motory
Dolandyryş ulgamy Kuka markasy
Kömekçi gaz Kislorod, azot, howa
Sowuklama tertibi Suw sowadyş we gorag ulgamy
Robot-2
Robot-3
“UnionLaser” kompaniýasy

Sergi

Sorag-jogap

1-nji sorag: Kepillik hakda näme?
A1: 3 ýyl hil kepilligi.Esasy bölekleri bolan enjam (sarp edilýän zatlary hasaba almazdan) kepillik döwründe haýsydyr bir mesele ýüze çyksa mugt üýtgediler (käbir bölekler saklanar).Maşyn kepillik wagty zawod wagtymyzy terk edip başlaýar we generator önümçilik senesiniň belgisini başlaýar.

2-nji sorag: Haýsy maşynyň maňa laýykdygyny bilemok?
A2: Biziň bilen habarlaşyň we bize aýdyň:
1) Siziň materiallaryňyz,
2) materialyňyzyň iň uly ululygy,
3) Iň ýokary kesilen galyňlyk,
4) Adaty kesilen galyňlyk,

3-nji sorag: Hytaýa gitmek meniň üçin amatly däl, ýöne zawodda maşynyň ýagdaýyny göresim gelýär.Näme etmeli?
A3: Önümçiligi wizuallaşdyrmak hyzmatyny goldaýarys.Soragyňyza ilkinji gezek jogap beren satuw bölümi, indiki işiňiz üçin jogapkärçilik çeker.Maşynyň önümçiliginiň gidişini barlamak ýa-da isleýän suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ibermek üçin zawodymyza gitmek üçin onuň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Mugt nusga hyzmatyny goldaýarys.

4-nji sorag: alanymdan soň nädip ulanmalydygyny bilemok Ora-da ulanylanda kynçylyk çekýärin, nädip etmeli?
A4: 1) Suratlar we CD bilen ulanyjy gollanmasy bar, ädimme-ädim öwrenip bilersiňiz.Ulanyjymyz, enjamda täzelenme bar bolsa, aňsat öwrenmek üçin her aý el bilen täzelenýär.
2) Ulanyş wagtynda haýsydyr bir mesele bar bolsa, başga bir ýerde biz tarapyndan çözüljek meseläni çözmek üçin tehnikimiz gerek.Teamhli meseleleriňiz çözülýänçä topar tomaşaçy / Whatsapp / E-poçta / Telefon / Skype bilen kamera bilen üpjün edip bileris.Gerek bolsaňyz, gapy hyzmatyny hem berip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • ABŞ-ny birikdiriň

    Bize gygyryň
    E-poçta täzelenmelerini alyň